CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Văn bản quy phạm pháp luật

Tìm văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
327/QĐ-TTg 10/03/2022 Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022 Phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030
Quyết định số 270/QĐ-TCLN-KH&HTQT và 271/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 10/12/2021 về Chỉ định tổ chức chứng nhận keo dán gỗ
385/QĐ-TCLN-KH&HTQT 04/12/2019 Quyết định số 385/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 04/12/2019 về việc Chỉ định tổ chức thử nghiệm 04/12/2019
386/QĐ-TCLN-KH&HTQT 04/12/2019 Quyết định số 386/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 04/12/2019 về việc Chỉ định tổ chức thử nghiệm 04/12/2019
384/QĐ-TCLN-KH&HTQT 04/12/2019 Quyết định số 384/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 04/12/2019 về việc Chỉ định tổ chức chứng nhận 04/12/2019
383/QĐ-TCLN-KH&HTQT 04/12/2019 Quyết định số 383/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 04/12/2019 về Chỉ định tổ chức chứng nhận 04/12/2019
4539/QĐ-BNN-TCLN 06/11/2017 Quyết định số 4539/QĐ-BNN_TCLN ký ngày 6/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành phần mềm cập nhật diễn biến rừng
Quyết định 1439/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/4/2016 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp
Tiêu chuẩn kỹ thuật lâm nghiệp (Kèm theo văn bản số 94/KH&HTQT ngày 21/6/2016)
Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/09/2015 của Chính Phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020
Đề án tăng cường công tác quản lý, khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020 (Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ)
Quyết định số 1938/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2014 - 2020
Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 24/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của lực lượng kiểm lâm giai đoạn 2014 - 2020
Test1