CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ               -               HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ XÓA BỎ BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ 25/11/2021

Văn bản quy phạm pháp luật

Tìm văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
243/QĐ-TCLN-KH&HTQT 01/11/2021 Quyết định số 243/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 01/11/2021 về Công nhận tiến bộ kỹ thuật “Kỹ thuật nhân giống Vù hương (Cinnamomum balansae H.Lec) từ hạt” 01/11/2021
244/QĐ-TCLN-KH&HTQT 01/11/2021 Quyết định số 244/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 01/11/2021 Công nhận tiến bộ kỹ thuật “Kỹ thuật nhân giống cây Bần không cánh (Sonneratia apetala Buch.-Ham.) từ hạt” 01/11/2021
187/QĐ-TCLN-KH&HTQT 15/07/2021 Quyết định số 187/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 15/7/2021 về chỉ định tổ chức thử nghiệm của Tổng cục Lâm nghiệp 15/07/2021
186/QĐ-TCLN-KH&HTQT 15/07/2021 Quyết định số 186/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 15/7/2021 về chỉ định tổ chức thử nghiệm của Tổng cục Lâm nghiệp 15/07/2021
74/QĐ-TCLN-KH&HTQT; 75/QĐ-TCLN-KH&HTQT 13/04/2021 Quyết định về công nhận 02 tiến bộ kỹ thuật 13/04/2021
64/QĐ-TCLN-PCTT 23/03/2021 Quyết định sô 64/QĐ-TCLN-PCTT ngày 23/3/2021 về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Tổng cục Lâm nghiệp 23/03/2021
29/QĐ-TCLN-KH&HTQT 26/01/2021 Quyết định số 29/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 26 tháng 01 năm 2021 về Công nhận tiến bộ kỹ thuật "Kỹ thuật trồng thâm canh cây Sơn tra (Táo mèo) ghép nhằm mục tiêu lấy quả" 26/01/2021
27/QĐ-TCLN-KH&HTQT 26/01/2021 Quyết định số 27/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 26 tháng 01 năm 2021 về Công nhận tiến bộ kỹ thuật "Kỹ thuật chuyển hoá rừng trồng Sa mộc cung cấp gỗ nhỏ thành rừng trồng cung cấp gỗ lớn" của Tổng cục Lâm nghiệp về 26/01/2021
26/QĐ-TCLN-KH&HTQT 26/01/2021 Quyết định số 26/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Tổng cục Lâm nghiệp về Công nhận tiến bộ kỹ thuật "Kỹ thuật nhân giống Sa mộc bằng phương pháp giâm hom" 26/01/2021
24/12/2020 Quyết định số 419/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Lâm nghiệp về Sản phẩm keo UF-KC113 chất lượng cao dùng cho sản xuất ván MDF 24/12/2020
417/QĐ-TCLN-KH&HTQT 24/12/2020 Quyết định số 417/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Lâm nghiệp về Sản phẩm keo dán MUF-E1.M13 chất lượng cao dùng cho sản xuất ván dán 24/12/2020
414/QĐ-TCLN-KH&HTQT 23/12/2020 Quyết định số 415/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Lâm nghiệp về Sản phẩm keo UF-KC112 chất lượng cao dùng cho sản xuất ván dán 23/12/2020
404/QĐ-TCLN-KH&HTQT 17/12/2020 Quyết định số 404/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Lâm nghiệp về Quy trình công nghệ sản xuất và bảo quản ván bóc từ gỗ Bời lời vàng (Litsea pierrei Lecomte) 17/12/2020
403/QĐ-TCLN-KH&HTQT 17/12/2020 Quyết định số 403/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Lâm nghiệp về Quy trình kỹ thuật sấy sơ bộ gỗ xẻ rừng trồng bằng năng lượng mặt trời 17/12/2020
402/QĐ-TCLN-KH&HTQT 17/12/2020 Quyết định số 402/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Lâm nghiệp về Quy trình sấy gỗ rừng trồng bằng công nghệ bơm nhiệt chân không 17/12/2020
401/QĐ-TCLN-KH&HTQT 17/12/2020 Quyết định số 401/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Lâm nghiệp về Quy trình công nghệ sản xuất và bảo quản ván lạng từ gỗ Dẻ đỏ (Lithocarpus ducampii A. Camus) 17/12/2020
4832/QĐ-BNN-TCLN 27/11/2020 Quyết định Công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam và Danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam 27/11/2020
4044/QĐ-BNN-TCLN 14/10/2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định số: 4044/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/10/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1421/QĐ-BNN-TCLN 15/04/2020 Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (Hiệp định VPA/FLEGT)
225/QĐ-TCLN-VP 06/07/2020 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công do Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp quản lý 06/07/2020
338/QĐ-TCLN-VP 30/10/2019 Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ do Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp quản lý 30/10/2019
1423/QĐ-BNN-TCLN 15/04/2020 Quyết định số 1423/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/4/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2019
111/QĐ-TCLN-KH&HTQT 16/04/2020 QĐ số 111/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 16/4/2020 về Công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vự Lâm nghiệp 16/04/2020
97/QĐ-TCLN-KH&HTQT 17/03/2020 Quyết định số 97/QĐ-TCLN-KH&HTQT về Công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực lâm nghiệp, ngày 17/3/2020 ccủa Tổng cục Lâm nghiệp 17/03/2020
96/QĐ-TCLN-KH&HTQT 17/03/2020 Quyết định số 96/QĐ-TCLN-KH&HTQT về Công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực lâm nghiệp ngày 17/3/2020 ccủa Tổng cục Lâm nghiệp 17/03/2020
Quyết định số 3393/QĐ-TCLN ngày 30/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Đề án Tổ chức chuỗi sự kiện "Lâm nghiệp Việt Nam - 75 năm hình thành và phát triển"
181/QĐ-TCLN-KHCN&HTQT 04/07/2019 Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quyết định Chỉ định tổ chức thực hiện 04/07/2019
182/QĐ-TCLN-KHCN&HTQT 04/07/2019 Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận 04/07/2019
1305/QĐ-BNN-TCLN 22/04/2019 Quyết định số 1305/QĐ-BNN-TCLN ngày 22/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp
Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2030
911/QĐ-BNN-TCLN 19/03/2019 Quyết định số 911/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/03/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018
38/2016/QĐ-TTg 14/9/2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 11/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020
Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg, ngày 08/02/2012 Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng
Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2008 - 2020
Quyết định số 13/2005/QĐ-BNN về Danh mục giống cây lâm nghiệp chính
Quyết định số 62/2006/QĐ-BNN về việc phê duyệt Chiến lược giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020
Quyết định số 26/2007/QĐ-BNN, ngày 09 tháng 4 năm 2007 V/v Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh
Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020
Quyết định số 62/2006/QĐ-BNN về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020