CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Xin ý kiến dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

Cập nhật ngày : 26/01/2022 01:44

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao tại Quyết định số 3760/QĐ-BNN-KHCN ngày 21/9/2020, Trường Đại học Lâm nghiệp đã được giao xây dựng 02 dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia:

  1. Sản phẩm đồ gỗ - Phương pháp rút mẫu kiểm tra;
  2. Dăm gỗ -

Phần 1: Dăm cho sản xuất bột giấy

Phần 2: Dăm cho ván nhân tạo

Phần 3: Dăm cho nguyên liệu đốt.

Để hoàn thành thiện dự thảo theo quy định của Thông tư số 01/2021/TT-BNNPTNT ngày 18/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp kính đề nghị các tổ chức và cá nhân là các nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân, cán bộ kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực liên quan góp ý của các bản dự thảo tiêu chuẩn quốc gia nêu trên.

(Xin gửi kèm theo hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn)

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Lâm nghiệp (địa chỉ: số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Fax 0437348811, Email: truongtatdo@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn.

File đính kèm:  HS dang tin TCVN DHLN.rar