Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

Xin ý kiến dự thảo tiêu chuẩn:

Cập nhật ngày : 13/01/2023 10:31

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao tại Quyết định số 4867/QĐ-BNN-KHCN ngày 13/12/2021, Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã triển khai xây dựng dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia gồm:

1. Tre và các sản phẩm từ tre – Xác định tính chất vật lý và cơ học;

2. Gỗ sấy –

Phần 2: Xác định các chỉ tiêu chất lượng (ứng suất dư, mức độ nứt vỡ, biến dạng và biến màu);

Phần 3: Phân cấp chất lượng.                                                            

Để hoàn thiện dự thảo theo quy định của Thông tư số 01/2021/TT-BNNPTNT ngày 18/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp kính đề nghị các tổ chức và cá nhân là các nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân, cán bộ kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực liên quan góp ý của các bản dự thảo tiêu chuẩn quốc gia nêu trên.

Thời gian góp ý: 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo này.

(Xin gửi kèm theo hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn)

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Lâm nghiệp (địa chỉ: số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Fax 0437348811, Email: truongtatdo@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn.

File đính kèm: