CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Vườn Quốc gia Cát Tiên hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh

Cập nhật ngày : 24/05/2021 01:24

Vườn Quốc gia Cát Tiên vừa ban hành Kế hoạch trồng rừng và trồng cây phân tán giai đoạn 2021 – 2025.

Cụ thể, Vườn Quốc gia Cát Tiên sẽ tổ chức triển khai phong trào trồng cây, trồng rừng hưởng hứng “Chương trình trồng một tỷ cây xanh - vì một Việt Nam xanh”, do Thủ tướng Chính phủ phát động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các đối tác, tổ chức, cá nhân và cộng đồng địa phương tham gia trồng rừng tập trung và trồng cây phân tán trên các tuyến đường giao thông nội bộ Vườn quốc gia Cát Tiên.

Trồng rừng tập trung 70 ha, bao gồm: 35 ha theo nhiệm vụ đặt hàng của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Nai trên khu vực đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà tạm bàn giao; 35 ha trên diện tích đất do Vườn trực tiếp quản lý, trong đó có 5 ha hợp tác với các tổ chức, cá nhân.

Trồng 6000 cây phân tán dọc các tuyến đường giao thông nội bộ tại Vườn.

Vườn cũng đã phân công cho các đơn vị chuyên môn thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng, kiểm tra giám sát nhân công thực hiện và chăm sóc rừng; tham gia nghiệm thu, trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương, du khách về vai trò, tác dụng của rừng và cây xanh trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, cung cấp giá trị kinh tế, xã hội.