CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Triển khai lộ trình đăng ký Danh Lục Xanh IUCN

Cập nhật ngày : 23/09/2020 04:34

Thực hiện lộ trình đăng ký Danh lục Xanh IUCN, trong hai ngày, 21 và 22 tháng 9 năm 2020, Vườn quốc gia Cúc Phương đã tổ chức tập huấn, giới thiệu về Chương trình Danh lục Xanh và Sử dụng Cẩm nang Danh lục Xanh IUCN.

Các chuyên gia đến từ IUCN, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Việt Nam, Vụ Quản lý rừng đặc dụng phòng hộ, USAID đã trực tiếp giới thiệu về Chương trình Danh lục Xanh IUCN, các hợp phần và các tiêu chí của bộ tiêu chuẩn. Tại đây, các chuyên gia cũng hướng dẫn cán bộ chuyên môn của Vườn trong việc tự đánh giá vườn quốc gia, theo các tiêu chí để hướng tới đáp ứng yêu cầu của Chương trình.

Đăng ký Danh lục Xanh IUCN là một trong những hành động của Vườn quốc gia Cúc Phương nhằm thực hiện Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Quản lý rừng bền vững. Đây là một trong những nội dung thuộc khuôn khổ Dự án “Tăng cường bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng” tại Vườn quốc gia Cúc Phương, được tài trợ bởi Waterloo Foundation.

Vườn quốc gia Cúc Phương