CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến về các bản dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

Cập nhật ngày : 21/05/2021 08:21

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao tại Quyết định số 4763/QĐ-BNN-KHCN ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Phê duyệt Danh mục và kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2020, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam đã xây dựng dự thảo 06 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, bao gồm:

  1. Tiêu chuẩn quốc gia: Sản phẩm đồ gỗ -Bàn ghế ngoài trời - Yêu cấu chất lượng – Phần 1: Yêu cầu an toàn chung.
  2. Tiêu chuẩn quốc gia: Sản phẩm đồ gỗ - Bàn ghế ngoài trời - Yêu cấu chất lượng – Phần 2: Yêu cầu an toàn cơ học và phương pháp kiểm tra ghế ngồi.
  3. Tiêu chuẩn quốc gia: Sản phẩm đồ gỗ - Bàn ghế ngoài trời - Yêu cấu chất lượng – Phần 3: Yêu cầu an toàn cơ học và phương pháp kiểm tra cho bàn.
  4. Tiêu chuẩn quốc gia: Ván gỗ nguyên – Yêu cầu chung.
  5. Tiêu chuẩn quốc gia: Vườn thực vật – Yêu cầu kỹ thuật.
  6. Tiêu chuẩn quốc gia: Rừng phòng hộ đầu nguồn – Yêu cầu Kỹ thuật.

Để hoàn thành thiện dự thảo các Tiêu chuẩn quốc gia trên theo quy định của Thông tư số 01/2021/TT-BNNPTNT ngày 18/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vị quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp kính đề nghị các tổ chức và cá nhân là các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực liên quan góp ý của các bản dự thảo tiêu chuẩn quốc gia nêu trên.

(Xem chi tiết nội dung dự thảo tiêu chuẩn đính kèm)

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Lâm nghiệp (địa chỉ: số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Fax 0437348811, email: truongtatdo@gmail.com).

File đính kèm:  TCQG.zip