CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: Chuồng, trại nuôi cá sấu

Cập nhật ngày : 04/05/2021 04:18

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao tại Quyết định số 3760/QĐ-BNN-KHCN ngày 21/9/2020, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam (Tổng cục Lâm nghiệp) xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: Chuồng, trại nuôi cá sấu.

Để hoàn thành thiện dự thảo theo quy định của Thông tư số 01/2021/TT-BNNPTNT ngày 18/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp kính đề nghị các tổ chức và cá nhân là các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực liên quan góp ý đối với bản dự thảo tiêu chuẩn quốc gia nêu trên.

(Xin gửi kèm nội dung đăng tin và dự thảo tiêu chuẩn)

Văn bản góp ý đề nghị gửi trước ngày 03/7/2021 về Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp (địa chỉ: số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Fax: 02437346742, email: cites_vn.kl@mard.gov.vn; anhtuan@kiemlam.org.vn).

Trân trọng cảm ơn.

File đính kèm:  dự thảo tiêu chuẩn quốc gia.rar