CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quyết định Chỉ định tổ chức thực hiện

Cập nhật ngày : 06/07/2019 03:01

Chi tiết tại file đính kèm

File đính kèm:  181_QĐ_TCLN_KH&HTQT.pdf