CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Trần Thế Liên, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế - Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cập nhật ngày : 15/12/2021 11:18

File đính kèm:  1854-TB-TCLN-VP.pdf