CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Thông báo tuyển dụng cán bộ hợp đồng cho Văn phòng thường trực FLEGT và LACEY (lần 2)

Cập nhật ngày : 18/06/2020 09:27

Chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm:  tuyen dụng lần 2 vptt FLEGT.PDF