CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Thông báo tạm dừng tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp phép nhập khẩu mẫu vật của loài Pterocarpus Erinaceus

Cập nhật ngày : 05/04/2022 08:23

Chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm:  57. TB dừng xử lý nk gỗ Pterocarpus erinaceus.pdf