CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Thông báo mời thầu: Đề nghị mời thầu “Xây dựng phần mềm Hệ thống cấp phép và quản lý dữ liệu điện tử CITES”

Cập nhật ngày : 26/02/2020 04:11

Dự án Phòng, chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã (sau đây gọi là Dự án) do USAID tài trợ được Công ty Tetra Tech thực hiện phối hợp với Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với mục tiêu góp phần ngăn chặn, tiến đến chấm dứt các hoạt động buôn bán trái pháp luật động, thực vật hoang dã. Các đối tác khác của dự án bao gồm TRAFFIC Việt Nam và Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã WCS.

Trân trọng mời Quý Đơn vị nộp đề xuất kỹ thuật và tài chính cho Đề nghị mời thầu số: USS 2020 01 của Dự án Phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã sau đây gọi là Dự án (với các Phụ lục đính kèm). Mọi thông tin trao đổi liên quan đến đề nghị mời thầu này xin gửi tới địa chỉ email: af.subs@savingspeciesvietnam.org

Chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm:  Tailieu.rar