CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Thông báo Danh sách thí sinh đạt kết quả thi tuyển công chức vòng 1 và triệu tập thí sinh vòng 2 (Thông báo số 18/TB-HĐTTCC ngày 12/8/2020 của Hội đồng thi tuyển công chức Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Cập nhật ngày : 14/08/2020 08:00

File đính kèm:  18-TB-HDTTCC.pdf