CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Thông báo chuẩn bị giao ban các Vườn quốc gia và Khu Bảo tồn thiên nhiên năm 2014

Cập nhật ngày : 17/10/2014 03:40

Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức giao ban công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên ở các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên năm 2014 tại Vườn quốc gia Bi Đoup - Núi Bà, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

Thời gian: 02 ngày, từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 11 năm 2014.

Đề nghị Ban quản lý các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên bố trí thời gian tham dự Hội nghị và gửi báo cáo kết quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên năm 2014 và kế hoạch triển khai công tác năm 2015 của đơn vị.

Phiếu đăng ký tham dự và Báo cáo của các đơn vị đề nghị gửi về Vụ Bảo tồn thiên nhiên - Tổng cục Lâm nghiệp, số 02 Ngọc Hà, Bà Đình, Hà Nội trước ngày 30/10/2014 để tổng hợp, báo cáo.

(Giấy mời, mẫu báo cáo và phiếu đề nghị tại file đính kèm)

File đính kèm:  Giao_ban_2014.zip