CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Rừng Việt Nam sẽ phát triển theo cơ chế sạch

Cập nhật ngày : 17/06/2010 10:00

Tại Việt Nam, những vấn đề về cơ chế chính sách phục vụ cho trồng rừng và tái trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch vẫn còn nhiều hạn chế.

Tại Hội thảo quốc gia về “Các dự án cơ chế phát triển sạch trong lâm nghiệp” do Bộ NN&PTNT và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) tổ chức, dự thảo báo cáo “Các khía cạnh pháp lý đối với các dự án trồng rừng và tái trồng rừng ở Việt Nam theo cơ chế phát triển sạch – cơ hội và thách thức” đã được trình bày và thảo luận để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các bộ, ngành liên quan và các tổ chức quốc tế.

Cơ chế phát triển sạch (CDM) là một trong 3 cơ chế của Nghị định thư Kyoto, đặc biệt liên quan đế các nước đang phát triển và có mục tiêu chính: Giảm nhẹ biến đổi khí hậu; giúp các nước đang phát triển đạt được sự phát triển bền vững và góp phần thực hiện mục tiêu của công ước và giúp các nước phát triển thực hiện cam kết về hạn chế và giảm phát thải định lượng khí nhà kính.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, những vấn đề về cơ chế chính sách phục vụ cho trồng rừng và tái trồng rừng theo CDM vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, một nghiên cứu phân tích khung chính sách thể chế hiện tại của Việt Nam đã được tiến hành, trên cơ sở đó đề xuất tăng cường năng lực, kỹ năng chuyên môn và cơ sở dữ liệu nhằm xây dựng và thực hiện một danh mục các dự án CDM lâm nghiệp ở Việt Nam.

 

Nghiên cứu này được thực hiên trong khuôn khổ Chương trình toàn cầu “Xây dựng năng lực cho các dự án lâm nghiệp hoạt động theo cơ chế sạch” do Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) tài trợ và được IUCN tại Việt Nam phối hợp với các đối tác: Bộ NN&PTNT, Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Công nghiệp thực hiện.

Dự thảo báo cáo của nghiên cứu này đã tổng kết và đưa ra những khuyến nghị quan trọng liên quan đến các vấn đề về thể chế, chính sách, năng lực hướng tới một môi trường thuận lợi hơn cho việc xây dựng và thực hiện các dự án CDM lâm nghiệp tại Việt Nam.

Ông Phạm Đức Tuấn- Phó cục trưởng Cục lâm nghiệp- cho biết” “Kết quả của nghiên cứu này giúp đánh giá chính xác thực trạng Việt Nam trong việc tham gia các dự án trồng rừng và tái trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch, những khó khăn thuận lợi cũng như những thử thách trong thời gian tới”.Tại Hội thảo quốc gia về “Các dự án cơ chế phát triển sạch trong lâm nghiệp” do Bộ NN&PTNT và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) tổ chức, dự thảo báo cáo “Các khía cạnh pháp lý đối với các dự án trồng rừng và tái trồng rừng ở Việt Nam theo cơ chế phát triển sạch – cơ hội và thách thức” đã được trình bày và thảo luận để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các bộ, ngành liên quan và các tổ chức quốc tế.

Cơ chế phát triển sạch (CDM) là một trong 3 cơ chế của Nghị định thư Kyoto, đặc biệt liên quan đế các nước đang phát triển và có mục tiêu chính: Giảm nhẹ biến đổi khí hậu; giúp các nước đang phát triển đạt được sự phát triển bền vững và góp phần thực hiện mục tiêu của công ước và giúp các nước phát triển thực hiện cam kết về hạn chế và giảm phát thải định lượng khí nhà kính.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, những vấn đề về cơ chế chính sách phục vụ cho trồng rừng và tái trồng rừng theo CDM vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, một nghiên cứu phân tích khung chính sách thể chế hiện tại của Việt Nam đã được tiến hành, trên cơ sở đó đề xuất tăng cường năng lực, kỹ năng chuyên môn và cơ sở dữ liệu nhằm xây dựng và thực hiện một danh mục các dự án CDM lâm nghiệp ở Việt Nam.

 

Nghiên cứu này được thực hiên trong khuôn khổ Chương trình toàn cầu “Xây dựng năng lực cho các dự án lâm nghiệp hoạt động theo cơ chế sạch” do Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) tài trợ và được IUCN tại Việt Nam phối hợp với các đối tác: Bộ NN&PTNT, Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Công nghiệp thực hiện.

Dự thảo báo cáo của nghiên cứu này đã tổng kết và đưa ra những khuyến nghị quan trọng liên quan đến các vấn đề về thể chế, chính sách, năng lực hướng tới một môi trường thuận lợi hơn cho việc xây dựng và thực hiện các dự án CDM lâm nghiệp tại Việt Nam.

Ông Phạm Đức Tuấn- Phó cục trưởng Cục lâm nghiệp- cho biết” “Kết quả của nghiên cứu này giúp đánh giá chính xác thực trạng Việt Nam trong việc tham gia các dự án trồng rừng và tái trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch, những khó khăn thuận lợi cũng như những thử thách trong thời gian tới”.Tại Hội thảo quốc gia về “Các dự án cơ chế phát triển sạch trong lâm nghiệp” do Bộ NN&PTNT và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) tổ chức, dự thảo báo cáo “Các khía cạnh pháp lý đối với các dự án trồng rừng và tái trồng rừng ở Việt Nam theo cơ chế phát triển sạch – cơ hội và thách thức” đã được trình bày và thảo luận để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các bộ, ngành liên quan và các tổ chức quốc tế.

Cơ chế phát triển sạch (CDM) là một trong 3 cơ chế của Nghị định thư Kyoto, đặc biệt liên quan đế các nước đang phát triển và có mục tiêu chính: Giảm nhẹ biến đổi khí hậu; giúp các nước đang phát triển đạt được sự phát triển bền vững và góp phần thực hiện mục tiêu của công ước và giúp các nước phát triển thực hiện cam kết về hạn chế và giảm phát thải định lượng khí nhà kính.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, những vấn đề về cơ chế chính sách phục vụ cho trồng rừng và tái trồng rừng theo CDM vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, một nghiên cứu phân tích khung chính sách thể chế hiện tại của Việt Nam đã được tiến hành, trên cơ sở đó đề xuất tăng cường năng lực, kỹ năng chuyên môn và cơ sở dữ liệu nhằm xây dựng và thực hiện một danh mục các dự án CDM lâm nghiệp ở Việt Nam.

 

Nghiên cứu này được thực hiên trong khuôn khổ Chương trình toàn cầu “Xây dựng năng lực cho các dự án lâm nghiệp hoạt động theo cơ chế sạch” do Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) tài trợ và được IUCN tại Việt Nam phối hợp với các đối tác: Bộ NN&PTNT, Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Công nghiệp thực hiện.

Dự thảo báo cáo của nghiên cứu này đã tổng kết và đưa ra những khuyến nghị quan trọng liên quan đến các vấn đề về thể chế, chính sách, năng lực hướng tới một môi trường thuận lợi hơn cho việc xây dựng và thực hiện các dự án CDM lâm nghiệp tại Việt Nam.

Ông Phạm Đức Tuấn- Phó cục trưởng Cục lâm nghiệp- cho biết” “Kết quả của nghiên cứu này giúp đánh giá chính xác thực trạng Việt Nam trong việc tham gia các dự án trồng rừng và tái trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch, những khó khăn thuận lợi cũng như những thử thách trong thời gian tới".

 

Theo Baothuongmai