CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Quyết định số 402/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Lâm nghiệp về Quy trình sấy gỗ rừng trồng bằng công nghệ bơm nhiệt chân không

Cập nhật ngày : 27/01/2021 11:20

Chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm:  2.1. QD cong nhan TBKT sấy BNCK (final).in (1).pdf