CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Quyết định số 401/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Lâm nghiệp về Quy trình công nghệ sản xuất và bảo quản ván lạng từ gỗ Dẻ đỏ (Lithocarpus ducampii A. Camus)

Cập nhật ngày : 27/01/2021 11:21

Chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm:  1. QD cong nhan TBKT De do (final).pdf