CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Quyết định số 2716/QĐ-BNN-VP ngày 17/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Cập nhật ngày : 24/07/2020 12:00

Quyết định số 2716/QĐ-BNN-VP ngày 17/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chi tiết tại file đính kèm

File đính kèm:  Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.rar