CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Quyết định số 26/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Tổng cục Lâm nghiệp về Công nhận tiến bộ kỹ thuật "Kỹ thuật nhân giống Sa mộc bằng phương pháp giâm hom"

Cập nhật ngày : 27/01/2021 11:42

Chi tiết tại file đính kèm

File đính kèm:  01- QD cong nhan TBKT giam hom Sa moc.pdf