CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công do Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp quản lý

Cập nhật ngày : 17/07/2020 03:53

Chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm:  225_QĐ-TCLN-VP (Quy che quan ly TS cong).pdf