CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Quyết định bãi bỏ và công bố Tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực Lâm nghiệp năm 2020

Cập nhật ngày : 20/10/2020 08:16

Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định về việc bãi bỏ 01 tiêu chuẩn Quốc gia và công bố 15 Tiêu chuẩn Quốc gia lĩnh vực Lâm nghiệp năm 2020

Chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm:  QĐ Bãi bỏ và Công bố TCVN.rar