CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Quảng Ngãi: Kế hoạch thực hiện chương trình hành động về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Cập nhật ngày : 23/06/2017 02:06
 
 

​UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 434/QĐ-UBND​ ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

​Mục đích của Kế hoạch là quán triệt và cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, sử dụng và phát triển rừng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chương trình hành động số 256-CTr/BCSĐ ngày 22/3/2017 của Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, trách nhiệm quản lý, điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành, các hội đoàn thể; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX về lĩnh vực lâm nghiệp; quản lý, bảo vệ diện tích rừng hiện có gắn với công tác phục hồi và phát triển rừng bền vững, nhất là rừng tự nhiên; hỗ trợ phát triển rừng sản xuất, cải thiện đời sống, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân làm nghề rừng ở ven rừng, nhất là đồng bào dân tộc các huyện miền núi.

 Nội dung tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm chỉnh như: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nâng cao chất lượng quy hoạch và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng; Nâng cao hiệu quả sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, tăng năng suất chất lượng rừng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

 Chú trọng phát triển rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo tồn đa dạng sinh học; Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm gắn với các chính sách và mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; Tăng cường hội nhập quốc tế về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng,...

Nguồn: http://www.quangngai.gov.vn