Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Quảng Nam: giữ rừng bằng mô hình giao đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư quản lý bảo vệ

Cập nhật ngày : 07/06/2010 04:44

Quảng Nam là một trong số các địa phương có nhiều diện tích rừng và đất rừng khá lớn, chiếm gần 65 % tổng diện tích đất tự nhiên. Nhằm phát triển đồng bộ gữa các vùng, miền, tỉnh đã có chủ trương và triển khai khá sớm mô hình giao đất lâm nghiệp (gồm rừng và đất rừng) cho cộng đồng dân cư quản lý, bảo vệ và khai thác. Nhờ vậy đã thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực miền núi, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số nâng lên rõ rệt, vốn rừng được giữ vững và tiếp tục phát triển.

Trong những năm qua nhờ làm tốt các giải pháp đồng bộ, nên diện tích vốn rừng của tỉnh được giữ vững và tiếp tục phát triển, trong đó có chủ trương tiếp tục đẩy mạnh công tác giao đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư đồng bào dân tộc thiểu số để quản lý và khai thác, nhằm xác định rõ chủ thể cộng đồng tham gia bảo vệ rừng một cách bền vững.
Ngay từ năm 2003, tỉnh Quảng Nam đã có chủ trương và triển khai thực hiện thí điểm mô hình giao đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư (làng, thôn, tổ, bản, nóc) quản lý, bảo vệ và khai thác để rút kinh nghiệm tại 2 địa phương thôn Tống Cói - xã Ba (huyện Đông Giang) và thôn 2 - xã Trà Giác (huyện Bắc Trà My). Trong đó, các địa phương đã giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhóm hộ và hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích gần 540 hécta đất rừng và lập hồ sơ giao đất cho 13 cộng đồng dân cư để quản lý, bảo vệ với hơn 2.625 hécta rừng các loại. Các địa phương đã hạn chế tình trạng khai thác lâm sản trái phép, nâng cao nhận thức người dân trong việc phát triển vốn rừng, kinh doanh tổng hợp bằng các mô hình sản xuất nông-lâm kết hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Từ kết quả triển khai thí điểm mang lại nhiều hiệu quả kinh tế-xã hội, tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục triển khai dự án giao đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư, đồng bào dân tộc thiểu số để quản lý, bảo vệ và khai thác trên quy mô toàn tỉnh. Tính đến nay, Quảng Nam đã giao trên 160 ngàn hécta đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư quản lý, bảo vệ thuộc 8 huyện miền núi Tây Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Đông Giang, Hiệp Đức và huyện Tiên Phước.
Ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đánh giá, dự án này đã mang lại nhiều kết quả to lớn, tuy nhiên những tồn tại, bất cập về cơ chế và kinh phí hoạt động cũng không ít khó khăn. Tỉnh đang tập trung khắc phục những tồn tại về giải pháp, trình tự thủ tục, xác định đối tượng, quy hoạch các loại rừng, kinh phí đầu tư, chia sẻ lợi ích...trong quá trình triển khai dự án giao đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư quản lý, bảo vệ và khai thác một cách có hiệu quả. Tỉnh chủ trương chỉ giao đất lâm nghiệp để quản lý cho các đối tượng thực sự có năng lực, tự nguyện, gắn kết được cộng đồng và dựa trên yếu tố truyền thống, văn hoá làng của đồng bào các dân tộc. Tỉnh điều chỉnh lại mức kinh phí hỗ trợ hợp lý hơn cho các đối tượng nhận quản lý, bảo vệ rừng; có chính sách hưởng lợi từ nguồn chia sẻ lợi ích, đóng góp của các doanh nghiệp như thuỷ điện, khai thác khoáng sản... hoạt động trong khu vực có ảnh hưởng để khôi phục lại tài nguyên rừng. Tỉnh Quảng Nam cũng đang xem xét lại các dự án trồng cây Cao su sao cho có hiệu quả, đồng thời đình chỉ việc cấp phép cho thuê đất trồng rừng của các doanh nghiệp nước ngoài...nhằm nhanh chóng đưa công tác quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng vào nề nếp, hiệu quả, một cách bền vững./.