Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

QĐ số 111/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 16/4/2020 về Công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vự Lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 17/04/2020 08:39
Công nhận tiến bộ kỹ thuật “Quy trình kỹ thuật tự động dự báo, cảnh báo lửa rừng, xây dựng phương án chữa cháy rừng"

Chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm: