CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng dịch vụ công trực tuyến do Bộ Nông nghiệp và PTNT cung cấp

Cập nhật ngày : 08/10/2019 10:21

Với mong muốn phục vụ người dân, tổ chức ngày càng tốt hơn, Bộ Nông nghiệp và PTNT xin ý kiến về chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong thời gian vừa qua.

Vui lòng chọn đường link dưới để thực hiện khảo sát

Phiếu khảo sát

Thời gian tiến hành khảo sát đến hết ngày 20/11/2019