CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Phiếu khảo sát mức độ hài lòng đối với Dịch vụ công do Bộ NN&PTNT cung cấp

Cập nhật ngày : 08/09/2020 10:19

Bộ Nông nghiệp lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân, Doanh nghiệp đối với chất lượng Dịch vụ công trực tuyến do Bộ NN&PTNT cung cấp

Chọn vào đây Phiếu khảo sát để điền vào phiếu khảo sát.