CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Mẫu biểu kèm theo văn bản số 52/CTVN-TTĐT, ngày 13/4/2012 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc đề nghị cung cấp thông tin ngà voi buôn lậu bị bắt giữ

Cập nhật ngày : 15/04/2012 10:13

 

 

File đính kèm:  Mau_bieu_nga_voi.doc