CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Tổng cục Môi trường

Cập nhật ngày : 04/09/2015 09:15

 

Chiều 03/9/2015, tại trụ sở của Tổng cục Môi trường đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa  Tổng cục Lâm nghiệp và Tổng cục Môi trường . Tham dự Lễ ký, về phía Tổng cục Lâm nghiệp có ông Cao Chí Công, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục lâm nghiệp , lãnh đạo và chuyên viên Vụ Bảo tồn  thiên nhiên. Về phía Tổng cục Môi trường có ông Nguyễn Thế Đồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục môi trường, lãnh đạo và chuyên viên Cục Bảo tồn đa dạng sinh học. Tham dự Lễ ký kết còn có đại diện UNDP và GIZ.

Nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp và Tổng cục Môi trường đã cùng cam kết hỗ trợ nhau trong 05 nội dung.

Trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, hai bên sẽ thống nhất đề xuất danh sách và hình thức, nội dung phối hợp xây dựng các văn bản về bảo tồn đa dạng sinh học vào Quý I hàng năm; hai bên cũng phối hợp, tham vấn trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

Hai bên cũng cùng tham gia hướng dẫn và tác kiểm tra, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách về quản lý hệ sinh thái, khu bảo tồn, loài, nguồn gen, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, quy hoạch khu rừng đặc dụng.

Tổng cục Môi trường và Tổng cục Lâm nghiệp cũng thống nhất danh mục cơ sở dữ liệu cần xây dựng về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học và cách thức trao đổi thông tin, cơ sở dữ liệu, phối hợp chặt chẽ trong công tác trao đổi, chia sẻ thông tin về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Hai Tổng cục thống nhất tổ chức các hoạt động về nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo, tăng cường năng lực, truyền thông, nâng cao nhận thức, và hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí phối hợp thực hiện có hiệu quả các Chương trình, chiến lược về bảo tồn thiên thiên.

Văn phòng Tổng cục