Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Khuyến cáo mùa vụ trồng rừng Quý II/2021

Cập nhật ngày : 07/04/2021 04:49

Theo Bản tin dự báo khí tượng thủy văn ngày 16/3/2021 của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia và cơ sở dữ liệu theo dõi mùa vụ trồng rừng toàn quốc, Tổng cục Lâm nghiệp cung cấp thông tin dự báo thời tiết và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng thừ tháng 4 - 6/2021. 

Chi tiết tại Văn bản số 398/TCLN-PTR ngày 06/4/2021 của Tổng cục Lâm nghiệp kèm theo. 

File đính kèm: