CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Kết thúc dự án Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam hợp phần Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cập nhật ngày : 26/12/2014 01:06

Sáng 26/12/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Hội thảo tổng kết dự án khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam hợp phần Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông Cao Chí Công, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì Hội thảo.

Dự án hợp phần Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một phần của Dự án Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường làm chủ quản. Dự án hợp phần được Vụ Bảo tồn thiên nhiên, Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức thực hiện trong thời gian 02 năm (2012 – 2014) với tổng kinh phí 781.000 USD.  

Qua 2 năm triển khai tích cực, dự án đã hoàn thành 02 mục tiêu cơ bản là  góp phần thực hiện thành công toàn bộ dự án và nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, giám sát của công chức, viên chức ở cấp trung ương và địa phương có liên quan đến hệ thống các khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển. Xây dựng được bộ tài liệu về nâng cao năng lực quản lý khu bảo tồn với 08 chủ đề được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, phê duyệt. Tổ chức 19 khóa đào tạo cho 1.120 lượt người tham gia, chủ yếu là cán bộ cấp tỉnh và khu bảo tồn. Dự án cũng đã xây dựng các biện pháp khuyến khích trên toàn hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các khu bảo tồn. Những kết quả trên đã đóng góp gián tiếp vào việc thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia và địa phương./.

Văn phòng Tổng cục