CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Hướng dẫn thực hiện kiểm tra nhà nước và công bố hợp quy đối với keo dán gỗ

Cập nhật ngày : 05/07/2019 05:23

Thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 40/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về keo dán gỗ QCVN 03-01:2018/BNNPTNT, Tổng cục Lâm nghiệp đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-TCLN-KH&HTQT và Quyết định số 182/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 04/7/2019 về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm và tổ chức chứng nhận và hướng dẫn tổ chức, cá nhân nhập khẩu keo dán gỗ thực hiện theo các quy định hiện hành.

Chi tiết tại tài liệu kèm theo./.

File đính kèm:  HD_KT.rar