CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Hội thảo xây dựng kế hoạch 5 năm ngành Lâm nghiệp (2011 – 2015)

Cập nhật ngày : 15/03/2011 01:09

Tham dự hội thảo có hơn 100 đại biểu đến từ một số tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp; Lãnh đạo một số Bộ, ngành liên quan; các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghịêp và PTNT,Tổng cục Lâm nghiệp Lãnh đạo một số địa phương trọng điểm về lâm nghiệp trên cả nước.

 Đây là dịp để các bên liên quan đánh giá kết quả thực hiện phát triển ngành lâm nghiệp giai đoạn 2006 -2010 và thảo luận về kế hoạch phát triển lâm nghiệp giai đoạn 201-2015. Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý và làm rõ mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, các nội dung, chỉ tiêu, chỉ số phát triển ngành Lâm nghiệp 5 năm tới. Các đại biểu cũng thảo luận về dự thảo các chương trình thực hiện giai đoạn này để đạt mục tiêu, bao gồm hoạt động phát triển rừng, hoạt động bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, dịch vụ môi trường rừng và nhu cầu nguồn vốn đầu tư. Hội nghị cũng thảo luận về kế hoạch triển khai Nghị định 99/2010/NĐ-CP về Chi trả dịch vụ môi trường rừng và kế hoạch hành động nghiên cứu lâm nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn 2020.

Đánh giá thực hiện kế hoạch 5 năm 2006 – 2010, hầu hết các đại biểu đều thống nhất ghi nhận ngành lâm nghiệp đã được được nhiều thành tựu quan trọng. Giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt mức tăng trưởng cao, tăng từ 1,5% năm 2006 lên 4,6% năm 2010. Một thành tích đáng ghi nhận khác là tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu lâm sản rất cao, đạt mức bình quân gần 21,4%/năm trong 5 năm qua.

Trong 5 năm qua rừng được bảo vệ tốt hơn so với trước đây, độ che phủ rừng tăng từ 37,7% năm 2006 (12,87 triệu ha) lên 39,5% năm 2010 (13,452 triệu ha), bình quân 0,36% mỗi năm. Đây là cố gắng rất lớn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của Việt Nam, trong khi độ che phủ rừng các nước trong khu vực đang suy giảm. Sản lượng khai thác gỗ từ 3,2 triệu m3 năm 2006 lên gần 4,1 triệu m3 năm 2010, tăng 50%, trong đó khai thác gỗ rừng trồng chiếm 93%. Cùng với tăng diện tích và độ che phủ của rừng, chất lượng rừng trong những năm qua cũng đã bước đầu được cải thiện.

            Các hoạt động bảo vệ rừng, trồng rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng đều được đẩy  mạnh. Trồng rừng sản xuất hàng năm tăng từ 150 – 200 ngàn ha, tạo vùng nguyên liệu, phát triển chế biến, tăng xuất khẩu, giảm áp lực lên rừng tự nhiên. Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng về cơ bản đã đạt các mục tiêu lớn về xã hội và môi trường. Cũng trong giai đoạn này, hoạt động chi trả dịch vụ môi trường đã chuyển từ thí điểm sang chính thức triển khai thông qua việc ban hành và thực hiện Nghị định 99/2010/NĐ-CP. Chủ trương xã hội hóa nghề rừng đang được đẩy mạnh và đi vào cuộc sống.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, các đại biểu cũng nhận định trong giai đoạn này năng suất và chất lượng rừng thấp, rừng tự nhiên bị suy giảm, việc triển khai lập quy hoạch và kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng các cấp còn chậm.  Hoạt động đổi mới lâm trường quốc doanh còn nhiều việc phải làm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tế còn hạn chế và thiếu các nguồn vốn đầu tư và tín dụng ưu đãi cho cả 3 loại rừng.

Giai đoạn 2011 – 2015 được xác định là kế hoạch 5 năm lần thứ hai thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020, là giai đoạn quan trọng để đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược và giải quyết một số vấn đề đã được phát hiện và bổ sung trong giai đoạn trước. Mục tiêu chung cho việc phát triển ngành giai đoạn này được đông đảo đại biểu tán thành là bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên môi trường rừng, nâng độ che phủ rừng lên 42-43%, góp phần nâng cao thu nhập và điều kiện sống của người dân miền núi. Từ mục tiêu chung này, 4 mục tiêu cụ thể cũng được xây dựng và thảo luận tại hội nghị: (i) Nâng giá trị sản xuất, hiệu quả kinh tế lâm nghiệp góp phần tăng trưởng chung ngành nông nghiệp, nông thôn; (ii) Tạo việc làm, tăng thu nhập từ lâm nghiệp để cải thiện mức sống, điều kiện sống người dân miền núi, đặc biệt là người làm nghề rừng; (iii) Bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực hiệu lực bảo vệ tài nguyên rừng; (iv) Tăng năng lực thể chế quản lý ngành năng động và hiệu quả, tăng cường năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.        

                                                                                                                                                                                                    Nguyễn Bích Hằng, FSSP