Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022    

Hồ sơ tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ- CP của Chính phủ

Cập nhật ngày : 14/11/2022 10:02

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức lấy kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; tổ chức tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý và chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định.

Tổng cục Lâm nghiệp đăng tải toàn văn các hồ sơ dự thảo Nghị định, gồm: Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Nghị định; bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; dự thảo Nghị định; dự thảo Tờ trình Chính phủ, chi tiết tại tài liệu kèm theo.

File đính kèm: