Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Hà Tĩnh: triển khai dự án sản xuất giống cây lâm nghiệp chất lượng cao

Cập nhật ngày : 07/06/2010 04:51

Từ ngày 15/4, Ban quản lý rừng phòng hộ Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) triển khai thực hiện Dự án sản xuất giống cây lâm nghiệp chất lượng cao để cung cấp cây giống cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh ở bắc Trung bộ.

Dự án có vốn đầu tư 8,5 tỷ đồng, từ nguồn vốn của chương trình giống quốc gia, mỗi năm sản xuất 7 triệu cây giống gồm các loại như Keo, Lim, De, Gội, Vàng tâm, Cao su. . . Ban quản lý rừng phòng hộ Cẩm Xuyên là chủ đầu  tư đã bố trí cán bộ kỹ thuật chuyên ngành lâm sinh cùng với lực lượng lao  động, chuẩn bị đất làm các vườn ươm cây giống. Hà Tĩnh đã qui hoạch rừng sản xuất với diện tích 174.000 ha. Để trồng rừng nguyên liệu và rừng cây bản địa làm chức năng phòng hộ, mỗi năm các chủ rừng cần hàng chục triệu cây giống. Dự án trên đáp ứng yêu cầu cây giống của các chủ rừng.