CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Góp ý dự thảo Thông tư quy định điều kiện khai thác từ tự nhiên, gây nuôi vì mục đích thương mại và danh mục một số loài động vật rừng thông thường

Cập nhật ngày : 06/09/2011 05:44

Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý cho Dự thảo Thông tư quy định điều kiện khai thác từ tự  nhiên, gây nuôi vì mục đích thương mại và danh mục một số loài động vật rừng thông thường.

Chi tiết tại file đính kèm

File đính kèm:  Tai_lieu_de_nghi_gop_y_VBQPPL.doc