Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Dự án Phát triển hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp tại Việt Nam - Giai đoạn II (FORMIS II) thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thông báo mời bày tỏ quan tâm triển khai ứng dụng Hệ thống báo cáo nhanh kiểm lâm

Cập nhật ngày : 15/09/2014 11:54

THÔNG BÁO MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

Triển khai ứng dụng Hệ thống báo cáo nhanh kiểm lâm

     Dự án Phát triển Hệ thống Thông tin Quản lý ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam - Giai đoạn II (sau đây gọi là dự án FORMIS II) xin mời các cơ quan, đơn vị (sau đây gọi là các đơn vị) nộp Thư bày tỏ quan tâm đến việc triển khai ứng dụng của Hệ thống Báo cáo nhanh Kiểm lâm. Hợp đồng sẽ được ký kết giữa dự án FORMIS II và đơn vị trúng thầu. Dự án áp dụng quy định mua sắm của chính phủ Phần Lan trong triển khai đấu thầu.

     Giới thiệu chung

     Dự án Phát triển Hệ thống Thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam – Giai đoạn II do Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam (TCLN), trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) thực hiện. Mục đích của dự án FORMIS II là xây dựng một hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp được tích hợp đầy đủ phục vụ cho công tác quản lý bền vững tài nguyên lâm nghiệp và góp phần xóa đói giảm nghèo trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Các hoạt động trọng tâm của dự án FORMIS là xây dựng các tiêu chuẩn thông tin và cơ chế chia sẻ thông tin cho ngành lâm nghiệp, phát triển và duy trì hệ thống nền Công nghệ thông tin trung tâm và Cổng thông tin điện tử trong TCLN, nâng cao năng lực quản lý thông tin ngành lâm nghiệp và thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin (CNTT)/Tổ CNTT trong TCLN.

     Dự án FORMIS II do Chính phủ Việt Nam và chính phủ Phần Lan tài trợ. Công ty NIRAS Finland Oy là tư vấn chính, hợp tác cùng GFA và Green Field Development cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho dự án. Dự án FORMIS II được triển khai từ tháng 5 năm 2013 và sẽ được thực hiện trong 5 năm. Dự án tiếp nối các kết quả của dự án FORMIS giai đoạn I (2009-2013).

     Kế hoạch hoạt động dự án FORMIS II bao gồm việc thực hiện ứng dụng Hệ thống báo cáo nhanh kiểm lâm. Nhiệm vụ chính của Cục Kiểm lâm là thúc đẩy việc bảo vệ rừng và quản lý pháp luật về bảo vệ rừng trên phạm vi toàn quốc, quản lý và giám sát việc thực thi luật về bảo vệ rừng và quản lý việc sử dụng các lâm sản. Cục Kiểm lâm được chia thành các bộ phận gồm có Phòng Quản lý bảo vệ rừng; Phòng Thanh tra, Pháp chế và các phòng ban chuyên ngành khác. Cục Kiểm lâm là đơn vị lâm nghiệp chính hoạt động tại địa bàn các tỉnh với 60 chi cục trên phạm vi cả nước, tham gia giám sát hàng năm công tác quản lý rừng và biến động đất rừng. Một trong những nhiệm vụ chính của CụcKiểm lâm là quản lý các quy trình báo cáo: tổ chức việc thu thập dữ liệu, phân tích và tổng hợp dữ liệu, quản lý dữ liệu và báo cáo những vấn đề được phát hiện. Liên quan đến vai trò đầu ngành trong công tác quản lý dữ liệu lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm cần một công cụ toàn diện để cập nhật và duy trì các dữ liệu về lâm nghiệp.

     Mục tiêu của Hệ thống báo cáo nhanh kiểm lâm gồm:

     -  Hỗ trợ các quy trình báo cáo tuần, tháng, năm và báo cáo đột xuất về kiểm lâm ở tất cả các cấp (từ cấp phường xã đến cấp trung ương);

     -  Hỗ trợ tự động hóa việc chuyển báo cáo từ các cấp địa phương về cấp trung ương.

     Đơn vị dịch vụ trúng thầu thực hiện Hệ thống báo cáo nhanh kiểm lâm sẽ thực hiện và bàn giao cho FORMIS các sản phẩm dịch vụ dự kiến bao gồm:

     -  Phần mềm thực hiện hệ thống báo cáo nhanh kiểm lâm có bao gồm hướng dẫn sử dụng phần mềm được TCLN chấp nhận để trình Bộ NN&PTNT phê duyệt;

     -  Kết quả báo cáo nhanh của 01 tỉnh (dự kiến ở khu vực Bắc Trung Bộ) tuần, tháng, năm từ cấp phường xã đến cấp trung ương được TCLN chấp nhận và sử dụng. Nếu triển khai ứng dụng được bắt đầu từ tháng 11 hoặc tháng 12 năm 2014 thì kết quả báo cáo gồm: báo cáo hàng tuần của ít nhất 3 tháng; báo cáo tháng của ít nhất 3 tháng; báo cáo năm 2014; báo cáo quý I năm 2015; các báo cáo đột xuất xảy ra từ khi triển khai đến hết quý I năm 2015. Nếu triển khai ứng dụng được bắt đầu từ tháng 1 năm 2015 thì kết quả báo cáo gồm: báo cáo hàng tuần của các tháng trong quý I; báo cáo các tháng của quý I; báo cáo quý I năm 2015; các báo cáo đột xuất xảy ra trong quý I.

     -  Hướng dẫn quy trình triển khai báo cáo nhanh kiểm lâm được Cục Kiểm lâm chấp nhận để trình TCLN phê duyệt;

     Bày tỏ nguyện vọng quan tâm và dự thầu

     Các đơn vị quan tâm có thể gửi Hồ sơ bày quan tâm về dự án FORMIS II. Hồ sơ bày tỏ quan tâm cần có đầy đủ hồ sơ chứng minh về năng lực để có thể đáp ứng các yêu cầu đề ra. Trong trường hợp dự thầu liên danh, một nhà thầu sẽ được chỉ định là Đối tác chính ký kết hợp đồng với dự án FORMIS II.

     Dựa trên hồ sơ bày tỏ quan tâm, dự án FORMIS II sẽ đánh giá và lựa chọn vào danh sách ngắn bao gồm tối thiểu 5 ứng viên để mời tham dự thầu, nếu có đủ số đơn vị ứng viên đáp ứng đủ các điều kiện nêu ra trong Thư mời bày tỏ quan tâm này. Thư mời thầu và Hướng dẫn dự thầu dự kiến sẽ  được gửi  đến các  đơn vị  được mời dự thầu vào khoảng giữa tháng 10 năm 2014.  Hạn nộp hồ sơ dự thầu dự kiến vào giữa tháng 11 năm 2014.

     Tiêu chí lựa chọn các đơn vị vào danh sách ngắn tham gia chào thầu

     Các yêu cầu bắt buộc gồm có:

     1.  Đơn vị quan tâm thực hiện dịch vụ phải có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm và lĩnh vực lâm nghiệp (nghiên cứu, điều tra, quy hoạch rừng, kiểm lâm). Đã thực hiện thành công tối thiểu 03 hợp đồng phát triển phần mềm; và 3 hợp đồng liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp;

     2.  Ít nhất có 3 chuyên gia có bằng cử nhân trong lĩnh vực  công nghệ thông tin có kinh nghiệm 3 năm trở lên ; ít nhất có 3 chuyên gia có bằng cử nhân lâm nghiệp trở lên;

     3.  Đơn vị quan tâm thực hiện dịch vụ phải có cán bộ quản lý có chuyên môn phát triển phần mềm tối thiểu phải có bằng thạc sỹ về CNTT, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về phát triển và quản lý phần mềm;

     4.  Các đơn vị có các nguồn tham khảo đáng tin cậy từ các dự án phát triển ứng dụng, các dự án lâm nghiệp có quy mô và bản chất tương tự.

     Các yêu cầu ưu tiên

     1.  Kinh nghiệm và nguồn tham khảo về việc phát triển các hệ thống có đặc tính tương tự;

     2.  Kinh nghiệm và tham khảo về hợp tác với các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong phát triển phần mềm và trong lĩnh vực lâm nghiệp;

     3.  Ưu tiên các đơn vị có kinh nghiệm phát triển các ứng dụng phần mềm và/ hoặc có kinh nghiệm thực hiện các dự án lâm nghiệp liên quan đến hệ thống lâm nghiệp, kiểm lâm cấp trung ương và địa phương;

     4.  Có nhiều chuyên gia tham gia phát triển phần mềm và lâm nghiệp được đào tạo tại nước ngoài có trình độ học vấn cao hơn yêu cầu tối thiểu;

     5.  Ưu tiên các đơn vị có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan kiểm lâm cấp tỉnh, huyện, xã để tổ chức đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao và triển khai trên phạm vi địa phương;

     6.  Ưu tiên các đơn vị có đủ cán bộ cơ hữu nêu trên hoặc các đơn vị đã có các hoạt động hợp tác liên danh trong phát triển phần mềm các lĩnh vực lâm nghiệp và liên quan.

     Hồ sơ bày tỏ nguyện vọng quan tâm bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt gồm có:

     1.  Thư bày tỏ quan tâm

     2.  Mô tả vắn tắt kinh nghiệm triển khai dịch vụ tư vấn với các cơ quan/ đơn vị liên quan trong các dự án Phát triển phần mềm và dự án lâm nghiệp.

     3.  Các khách hàng liên quan trong 5 năm trở lại đây.

     4.  Danh sách lựa chọn 3 tham khảo về các dự án phát triển phần mềm và dự án lâm nghiệp có quy mô và bản chất tương tự với dự án dự thầu trong vòng 5 năm trở lại đây (trong đó khẳng định rõ việc Dự án FORMIS được phép kiểm tra, xác nhận thông tin về đơn vị dự thầu với các đơn vị tham khảo).

     5.  Lý lịch công tác của các thành viên thực hiện dịch vụ tư vấn.

     6.  Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh.

     7.  Bản sao công chứng Đăng ký mã số thuế và các bằng chứng về hóa đơn thuế chứng tỏ cơ quan , đơn vị đó đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo đúng yêu cầu và không có bất kỳ vướng mắc nào với các cơ quan quản lý thuế.

     8.  Báo cáo tài chính hoàn chỉnh về tình trạng tài chính của đơn vị đó trong 2 năm gần nhất sẵn có

    9.  Thư cam kết liên danh dự thầu trong đó chỉ định rõ đơn vị đại diện Liên danh ký kết hợp đồng với dự án FORMIS (trong trường hợp liên danh dự thầu).


      Trong trường hợp dự thầu liên danh, ứng viên dự thầu sẽ phải nộp toàn bộ các chứng từ trên theo yêu cầu đối với từng nhà thầu phụ.

      Thời hạn chót nộp Hồ sơ bày tỏ quan tâm là 17h00 ngày 13 tháng 10 năm 2014. Hồ sơ bày tỏ quan tâm cần được gửi về địa chỉ sau:

      Dự án Phát triển Hệ thống Thông tin Quản lý ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam – Giai đoạn II (FORMIS II)

      Tầng 2 – Tòa nhà West Lake Suites, 31 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội

      Tel: 84 4 3722 8733    Fax: 84 4 3722 8735

      Người nhận: Cố vấn mua sắm

      Các thắc mắc liên quan đến dự án, nhiệm vụ và quy trình lựa chọn nhà thầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số fax 84 4 3722 8735 hoăc hòm thư điện tử: bids.formis2@gmail.com. Chỉ những nhà thầu được lựa chọn vào danh
sách ngắn sẽ được mời tham dự các giai đoạn tiếp theo của quy trình đấu thầu.

File đính kèm: