CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Đình chỉ hoạt động buôn bán thương mại mẫu vật các loài trắc thuộc chi Dalbergia từ CHDCND Lào

Cập nhật ngày : 30/11/2018 10:24

File đính kèm:  2018. TB cấm vận Lào của BTK.pdf