CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định 59/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cập nhật ngày : 10/08/2016 03:23

Đề nghị các đơn vị nộp đề xuất về Văn phòng Tổng cục (Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/9/2016./.

File đính kèm:  Khung_sưa_doi_QD_59.doc