CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cập nhật ngày : 10/08/2016 03:25

Đề nghị các đơn vị nộp đề xuất về Văn phòng Tổng cục (Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/8/2016./.

File đính kèm:  Sửa_đổi_nghi_đinh_199.2013.docx