CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Đề nghị góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2018/ TT-BNNPTNT

Cập nhật ngày : 22/04/2022 07:11

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư sửa
đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn đề nghị với Quý cơ quan tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư, dự thảo
Tờ trình gửi kèm theo văn bản này và được đăng trên Cổng thông tin điện tử của
Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Mục lấy ý kiến dự thảo
VBPL), và trang Web của Tổng cục Lâm nghiệp (Mục góp ý văn bản).

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
thông qua Tổng cục Lâm nghiệp, địa chỉ: số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
và bản điện tử qua hòm thư điện tử: nhukyvnf@gmail.com trước ngày
30/6/2022 để tổng hợp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng cảm ơn sự hợp tác của
Quý cơ quan./.

File đính kèm:  gop y van bantt29.2018.rar