CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 9 tháng đầu năm

Cập nhật ngày : 09/09/2020 10:37

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 9 tháng đầu năm, chuẩn bị Hội nghị đánh giá Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp trong thời gian tới.

Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương báo cáo một số nội dung

(chi tiết tại phụ lục đính kèm) 

File đính kèm:  1266_TCLN_PTR baocao KQ cong tac PTR nam 2020.rar