Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 13 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày : 01/08/2017 09:43

Ngày 26/7/2017, Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch số 31-KH/ĐUCA thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Mục đích của Kế hoạch là quán triệt cho cán bộ, chiễn sĩ trong công an tỉnh về nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong Công an tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến rừng; phối hợp phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng”; thực hiện hiệu quả chức năng thăm mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong đảm bảo an ninh, trật tự cũng như trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng…trên lĩnh vực nông nghiệp.

Yêu cầu thực hiện kế hoạch phải đảm bảo nghiêm tức, đồng bộ, tạo sự bảo vệ gắn kết giữa đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; có sự phối hợp giữa lực lượng Công an tỉnh với các sở, bn, ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền các cấp.

Trên cơ sở nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kế hoạch, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công đối với các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố được giao tổ chức quán triệt, triển khai tuyên truyền Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, cụ thể hóa thành Chương trình hành động của đơn vị, địa phương mình để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Định kì hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Công an tỉnh để tổng hợp. Giao phòng An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với phòng Công tác Đảng, Công tác quần chúng và các đơn vị liên quan giúp Đảng ủy Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết theo yêu cầu của Đảng ủy Công an Trung ương.

Nguồn: Congankontum.gov.vn