CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.                                                                               CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết về Xử lý hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật

Cập nhật ngày : 24/10/2017 04:00

Nghị quyết nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các Quốc gia thành viên, trong đó có việc thực hiện Tuyên bố Hà Nội về Chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã năm 2016, cụ thể như sau:
Tháng 9 năm 2017,
193 Quốc gia thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông qua một Nghị quyết toàn diện về Xử lý hoạt động buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã tại cuộc họp cuối cùng, phiên họp lần thứ 71 của Đại Hội đồng LHQ vào thứ Hai vừa qua. Nghị quyết tái khẳng định giá trị nội tại của các loài động vật, thực vật hoang dã và bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực của việc buôn bán động vật, thực vật hoang dã trái phép lên các loài động vật, thực vật hoang dã mang tính biểu tượng toàn cầu, kêu gọi cộng đồng quốc tế cam kết thực hiện các biện pháp cấp quốc gia để phòng, chống và chấm dứt vấn nạn buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã.

“Hoan nghênh những nỗ lực và mối quan hệ hợp tác giữa các Quốc gia thành viên, các tổ chức liên chính phủ và các tổ chức phi chính phủ, cũng như hoạt động của các cơ quan LHQ và các tổ chức khác nhằm mục đích ngăn ngừa và đấu tranh chống nạn buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã, và trong phạm vi vấn đề này, lưu ý đến Tuyên bố Paris năm 2013, Tuyên bố London năm 2014, Tuyên bố Kasane năm 2015, Tuyên bố Brazzaville năm 2015 và Tuyên bố Hà Nội năm 2016”.

Với tư cách lãnh đạo tham gia lên kế hoạch và chỉ đạo việc thực hiện Hội nghị Hà Nội, Giám đốc Cơ quan quản lý CITES Việt Nam HàThịTuyết Nga cho biết: “Việt Nam đang nỗ lực để duy trì động lực của Hội nghị Hà Nội về Chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã mà tại đây, các lãnh đạo thế giới cùng nhau vạch rõ hành động thực hiện các cam kết của họ trong việc giải quyết nạn buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã. Với Nghị quyết này, các lãnh đạo một lần nữa tái khẳng định cam kết hợp tác để ngăn chặn hoạt động buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã”.   

Trong quá trình soạn thảo Nghị quyết, Đại hội đồng LHQ nhấn mạnh và chia sẻ nhiều ưu tiên để xử lý nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, bao gồm bốn chủ đề hội nghị chính: Xoá bỏ thị trường buôn bán trái phép sản phẩm động vật hoang dã, Đảm bảo hiệu quả của các khuôn khổ pháp lý và các biện pháp ngăn chặn, Tăng cường thực thi pháp luật và Sinh kế bền vững và phát triển kinh tế.

Hội nghị Hà Nội về Chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã tại Hà Nội là hội nghị cấp cao thứ ba về chống buôn bán trái phép các loài động vật, hoang dã sau hội nghị London (2014) và Hội nghị Kasane (2015). Tuyên bố Hà Nội về Chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã đã kế thừa kết quả của các hội nghị này với trọng tâm là hợp tác quốc tế để thực hiện các cam kết trong Tuyên bố Luân Đôn và Tuyên bố Kasane, thông qua các hành động phối hợp tự nguyện do các bên tham gia Tuyên bố Hà Nội đưa ra.XemtoànvănTuyênbốHàNộitại: http://iwthanoi.vn/hanoi-statement/.

 

In September 2017, the 193 Member States of the United Nations General Assembly adopted a comprehensive Resolution on Tackling illicit wildlife trafficking at the final meeting of the 71st session on Monday. The Resolution reaffirms the intrinsic value of wildlife and expresses concern over the detrimental effect that illegal wildlife trade has on the worlds iconic species, calling for international commitment to take decisive steps at the national level to prevent, combat and eradicate the illegal trade in wildlife.

The Resolution highlighted the significance of cooperation between Member states, including in adopting the 2016 Hanoi Statement on Illegal Wildlife Trade, specifically:

“Welcoming also the efforts of and cooperation between Member States, intergovernmental organizations and non-governmental organizations, as well as activities of United Nations agencies and other entities, aimed at preventing and fighting illicit trafficking in wildlife, and in this regard taking note of the Paris Declaration of 2013, the London Declaration of 2014, the Kasane Statement of 2015, the Brazzaville Declaration of 2015 and the Hanoi Statement of 2016”.

Ha ThiTuyet Nga, Director of the Vietnam CITES Management Authority, who was involved in the planning of and provided direction for the Hanoi Conference said, “Vietnam is working hard to continue the momentum brought by the Hanoi Conference on Illegal Wildlife Trade, for which world leaders came together to determine action to support their commitments to tackle wildlife trafficking. With this Resolution, leaders have renewed their commitments to work together to stop the insidious trade in illegal wildlife."

In drafting the resolution, the UN General Assembly highlighted and shared many of the priorities for tackling illegal wildlife trade, including the four conference themes: Eradicating the Market for Illegal Wildlife Products, Ensuring Effective Legal Frameworks and Deterrents, Strengthening Law Enforcement, and Sustainable Livelihoods and Economic Development.

The Hanoi Conference on Illegal Wildlife Trade was the third global high level conference on illegal wildlife trade after the ground-breaking London (2014), and Kasane (2015) Conferences. The Hanoi Statement on Illegal Wildlife Trade carried the outcomes of these conferences into the future with a focus on international cooperation to implement commitments made in the London Declaration and Kasane Statement, through voluntary concerted actions proposed by those adopting the Hanoi Statement. The content of the Hanoi Statement is available at http://iwthanoi.vn/hanoi-statement/.

 Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam 

File đính kèm:  Nghị_quyết_ĐHĐ_LHQ_-_Mục_13_-_Chống_buôn_lậu_động_thực_vật_hoang_dã_(2017)_VN.docx