CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Công văn số 85/CTVN-HTQT ngày 31/03/2020 về việc nộp hồ sơ qua hệ thống một cửa quốc gia hoặc qua đường bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích

Cập nhật ngày : 01/04/2020 08:40

Chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm:  85. gửi DN nộp hồ sơ qua hệ thống hoặc bưu điện.pdf