CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Công văn số 193/VP-HCQT của Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp ngày 28/7/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp Phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Cập nhật ngày : 30/07/2020 10:00

Chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm:  193_28_7_20.PDF