CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia về giống cây lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 13/11/2017 10:00

 

Ngày 31/10/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 2980/QĐ-BKHCN về việc công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia về giống cây lâm nghiệp:

1.  TCVN 8754: 2017

 

Giống cây lâm nghiệp – Giống mới được công nhận

2.  TCVN 8755: 2017

 

Giống cây lâm nghiệp – Cây trội

3.  TCVN 8760: 2017

 

Giống cây lâm nghiệp – Vườn cây đầu dòng – Phần 1: Nhóm các loài Keo và Bạch đàn

4.  TCVN 8761: 2017

 

Giống cây lâm nghiệp – Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng – Phần 1:  Nhóm loài cây lấy gỗ.

Khoản 2, Điều 21 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định: “Bộ Khoa học và Công nghệ giữ quyền xuất bản và phát hành tiêu chuẩn quốc gia”. Vì vậy, các tổ chức cá nhân có nhu cầu đề nghị liên hệ với Tổng cục Đo lường Chất lượng sản phẩm thuoco Bộ Khoa học, Công nhệ và Môi trường để được cung cấp./.

File đính kèm:  2980_QĐ_BKHCN.PDF