Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Cơ cấu lại ngành lâm nghiệp theo chuỗi và nâng cao giá trị gia tăng

Cập nhật ngày : 09/02/2022 02:27

Tổng cục Lâm nghiệp ban hành kế hoạch cơ cấu lại ngành lâm nghiệp theo chuỗi và nâng cao giá trị gia tăng giai đoạn 2021 – 2025 tại văn bản số 60/QĐ-TCLN-KHTC ngày 28/01/2022. 

Kế hoạch cơ cấu lại ngành lâm nghiệp theo chuỗi và nâng cao giá trị gia tăng giai đoạn 2021 - 2025 nhằm mục tiêu tiếp tục triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành lâm nghiệp theo chuỗi và nâng cao giá trị gia tăng ngành lâm nghiệp, huy động tối đa các nguồn lực xã hội; ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại; phát huy tối đa các tiềm năng, vai trò và tác dụng của rừng, phát triển bền vững ngành lâm nghiệp; đóng góp ngày càng tăng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó chủ động và hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa đạng sinh học, cung cấp đa dạng các dịch vụ hệ sinh thái rừng, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số, giữ vững quốc phòng, an ninh và thực hiện thành công các mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững.

Cụ thể, ngành đặt ra mục tiêu đạt tốc độ gia tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp từ 5,0 – 5,5%/năm. Giá trị xuất khẩu gồ gỗ và lâm sản ngoài gỗ đạt 18 – 20 tỷ USD; tiêu thụ lâm sản thị trường trong nước đạt 5 tỷ USD vào năm 2025. Nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng; sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tập trung đạt 35 triệu m3/năm vào năm 2025; đáp ứng cơ bản nhu cầu nguyên liệu cho chế biến gỗ và lâm sản; chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt trên 0,5 triệu ha giai đoạn 2021 – 2025. Phát triển dịch vụ hệ sinh thái, dịch vụ môi trường rừng, đa dạng hóa và mở rộng các nguồn thu; tổng tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm tăng 5%. Tỷ lệ lao động làm việc trong lâm nghiệp được đào tạo nghề khoảng 45% vào 2025; mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số làm lâm nghiệp tăng trên 2 lần so với năm 2020. Nâng cao chất lượng rừng nhiên, hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học và năng lực phòng hộ của rừng; Tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ổn định ở mức 42%.

Ngành xác định tập trung đầu tư, phát triển 03 nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến nông sản theo hình thức liên hết chuỗi giá trị bền vững gồm: gỗ và sản phẩm từ gỗ, lâm sản ngoài gỗ và phát huy tối đa các dịch vụ lâm nghiệp, dịch vụ môi trường rừng để tạo nguồn thu, tái đầu tư cho phát triển lâm nghiệp. Đối với các địa phương, căn cứ lợi thế, điều kiện cụ thể và nhu cầu thị trường, có cơ chế chính sách và ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển các sản phẩm lâm nghiệp chủ lực cấp tỉnh, bảo đảm sản phẩm có chất lượng, giá trị cao, có chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc.

Bên cạnh đó, ngành cũng xác định cơ cấu lại sản xuất lâm nghiệp theo chuỗi và nâng cao giá trị gia tăng. Thúc đẩy triển khai các hoạt động cơ cấu lại sản xuất lâm nghiệp theo chuỗi và nâng cao giá trị gia tăng của ngành. Trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển và nâng cao năng suất, chất lượng rừng, nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm lâm nghiệp qua chế biến, phát triển liên kết, thị trường sản phẩm lâm nghiệp và phát triển, nâng cao dịch vụ lâm nghiệp.

Để thực hiện những nhiệm vụ trên, ngành đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế chính sách, huy động nguồn lực; tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức; phát triển, nâng cao trình độ nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ và khuyến lâm; đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của ngành; xây dựng kết cấu hạ tầng lâm nghiệp đồng bộ, hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và dịch vụ logistics; nâng cao hiệu quả hoạt động, tổ chức sản xuất kinh doanh; tăng cường hợp tác quốc tế, khai thác tốt tiềm năng thị trường từ các hiệp định, camm kết quốc tế.