CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật

Cập nhật ngày : 19/05/2022 10:10

File đính kèm:  chi-thi-05-ct-ttg-2022-tang-cuong-quan-ly-bao-ve-rung-xu-ly-tinh-trang-pha-rung-lan-chiem-dat-rung-trai-phap-luat.pdf