CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư về giống cây trồng lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 06/09/2021 12:35

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư “Quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống” (thay thế Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)”.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Quý cơ quan tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư và dự thảo Tờ trình gửi kèm theo văn bản này và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Mục lấy ý kiến dự thảo VBPL) và trang Web của Tổng cục Lâm nghiệp (Mục góp ý văn bản). Văn bản góp ý của Quý cơ quan gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua Tổng cục Lâm nghiệp, địa chỉ: số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; bản điện tử qua địa chỉ hòm thư: dao.dof@gmail.com trước ngày 30/9/2021 để tổng hợp.

Chi tiết tại tài liệu kèm theo./.

 

File đính kèm:  TT giống cây LN.rar